Puukirkko projekti

Projektisuunnitelma

Projektin tausta

Kärsämäen seurakunta, Kärsämäen kunta ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto ovat käynnistämässä yhteistyönä ainutkertaisen puurakentamishankkeen, jossa vuonna 1765 rakennetun ja 1841 puretun Kärsämäen vanhan puukirkon lähimaastoon rakennetaan uusi moderni puukirkko. Rakennuskohteessa noudatetaan tarkasti 1700-luvun rakentamismenetelmiä ja -työtapoja. Kirkko tulee olemaan kansainvälistäkin kiinnostusta herättävä puuarkkitehtuuri- ja matkailunähtävyys, joka tekee tunnetuksi vanhoja rakentamismenetelmiä ja paikallista käsityötaitoa.


Kohteesta järjestettiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla kilpailu11.12.1998-26.2.1999. Kilpailun voitti arkkitehtiylioppilas Anssi Lassilan yksinkertaisen karu perusidea, jossa rakennus koostuu hirsisestä "sydämestä" ja sitä ympäröivästä mustaksi tervatusta paanupintaisesta "takista". Kirkko tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta.

Puukirkon yksityiskohtainen suunnittelutyö on käynnissä. Anssi Lassila jatkaa rakennuksen suunnittelua arkkitehtuurin osastolle tehtävänä diplomityönä. Suunnittelutyöhön on saatu rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön Puun Aika –projektista.


Kokonaisuutena Kärsämäen puukirkkohanke tulee sisältämään konkreettisen rakentamisen lisäksi opetusta ja opetusmateriaalin tuottamista. Rakennustyö tullaan liittämään Oulun yliopiston opetukseen. Lisäksi rakentamisen yhteydessä opetetaan alueen ihmisille perinteisten rakennusmenetelmien käyttöä. Vanhoja työmenetelmiä opitaan tekemisen kautta. Koulutuksessa ovat mukana Oulun yliopiston lisäksi Oulun käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Oulun metsäoppilaitos, Haapaveden ammattioppilaitos, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Haapajärven ammatti-instituutti, Kalajokilaakson ammattioppilaitos ja Haapaveden kansalaisopisto. Perinteisen puurakentamistaidon säilymisen kannalta on erittäin tärkeää, että iäkkäillä rakennusalan ammattilaisilla oleva osaaminen saadaan siirrettyä tuleville sukupolville.

Pojektin sisältö

Rakentamisen suorittavat paikallinen talkooväki ja alan oppilaitosten opiskelijat, joiden puurakentamiseen liittyvä osaaminen vahvistuu projektin kautta. Rakennustyömaalla on ajoittain myös palkattua työvoimaa vaativissa ja erikoistehtävissä, kuten hirsirungon veistämisessä. Rakentamisaikana hankkeessa ostetaan asiantuntijapalveluita.


Kirkko rakennetaan Kärsämäen seurakunnan omistamalle tontille ja se tulee olemaan seurakunnan omistuksessa. Rakennusvaiheet ja projektin eteneminen videoidaan tiedotusta ja opetuskäyttöä varten. Projektiin sisältyy myös puukirkon markkinointia.

Kirkon rakentaminen aloitettiin helmikuun alussa kattopaanujen veistämisellä. Se työ jatkuu vielä kauan. 17.3.2000 palkattiin kirvesmiehiä hirsirungon veistämiseen.


Rakentaminen koostuu seuraavista työvaiheista:

 • Puiden pihkaus
 • Pohjatutkimus
 • Paanuhaapojen kaataminen
 • Naulojen taonta
 • Runkopuiden kaataminen
 • Hirsien veisto
 • Parrujen ja paanujen veisto sekä lautojen sahaus
 • Tervan poltto Ikkunoiden ja ovien tekeminen pihkoitetusta puusta
 • Rakennuksen kokoaminen em. osista työvaiheittain
 • Kirkon siunaus
 • Kirkon viimeistely
 • Paikoitusalueen tekeminen

Projektin tavoitteet

Kärsämäen puukirkkohankkeella halutaan varmistaa perinteisen puurakentamiseen liittyvän osaamisen säilyminen sukupolvelta toiselle. Puukirkko tulee olemaa suomalaisen modernin puuarkkitehtuurin malliesimerkki, jonka tekemisessä on käytetty vanhoja 1700-luvun menetelmiä. Kirkkoa tullaan hyödyntämään matkailullisesti jo rakentamisvaiheessa ja yhdessä Kärsämäen muiden kulttuurihankkeiden kanssa se tulee lisäämään matkailua alueelle. Tästä hyötyy alueen elinkeinoelämä ja sillä on työllistävä vaikutus.


Rakentamiseen osallistuvat nuoret alan opiskelijat, työikäiset ja iäkkäät rakentamisen ammattilaiset. Näin hankkeessa saadaan aikaan merkittävää ylisukupolvista yhteistyötä, kulttuuriperinteen siirtymistä sukupolvelta toisella ja vuorovaikutteista oppimista. Oulun yliopiston kansainväliset yhteydet ja italialaisten arkkitehtiopiskelijoiden osallistuminen rakentamiseen lisää kirkon kansainvälistä tunnettuutta ja tukee seutukunnan kansainvälistymistä. Kirkon rakentamisvaiheen kansainväliset kontaktit lisäävät kirkon matkailullista merkitystä jatkossakin.

Metsät ja puu ovat keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja maaseutua. Puurakentamisen uudelleen oppimisella on kansantaloudellista merkitystä. Puu tarjoaa suomalaiselle arkkitehtuurille suuria haasteita. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston puustudion yhtenä tavoitteena on vahvista puurakentamisen asemaa (uudet puumiljööt, vanhojen puumiljöiden täydennysrakentaminen, puukerrostalot, hirsirakentaminen, puurakennusten vaurioiden korjaus jne.). Tämä hanke tukee merkittävästi yliopiston tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa. Hankkeen kautta toteutetaan käytännössä yliopiston ja maakunnan ihmisten välistä yhteistyötä.


Hankkeessa yhdistyvät menneisyys, tämän päivän ihminen ja uudelle vuosituhannelle ulottuva rakentaminen. Hankkeessa rakennetaan vanhoilla menetelmillä moderni rakennus tämän päivän ja huomisen ihmisille. Kirkko on hengellisen toiminnan ja hiljentymisen paikka, jota ihmiset tarvitsevat.

Kirkon rakentaminen nostaa Kärsämäen kunnan, Nivalan - Haapajärven seutukunnan ja koko Oulun Eteläisen alueen kulttuurista imagoa. Alueella halutaan pitää huolta kulttuuriperinteestä, ihmisten jaksamisesta ja henkisistä arvoista. Samalla halutaan katsoa tulevaisuuteen ja rakentaa uutta.


Toteutuksen ajankohta

Rakentamisprojekti toteutetaan 1.1.2000 – 31.12.2003


Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

KUSTANNUSARVIO (MK)
Rakentaminen 3 793 000
Hallinto 1 187 000
YHTEENSÄ 4 984 000


RAHOITUSSUUNNITELMA (MK)
EAKR ja kansallinen 3 215 000
Kärsämäen seurakunta 302 500
Nivalan-Haapajärven seutukunta 5 000
Yksityinen rahoitus (sis. talkootyön) 1 461 500
YHTEENSÄ 4 984 000

Arvio talkootyötuntien kertymisestä

TYÖVAIHE TALKOOTYÖTUNNIT
Kiviperustukset 500
Hirsikehikko, puutavaran korjuutyö 1780
Hirsikehikon tekeminen 500
Muut puurunkotyöt, puutavaran hankinta ja työ 1590
Paanuverhous 9875
Naulojen takominen 9130
Sisäkaton vuoraus, puutavaran hankinta ja työ 950
YHTEENSÄ 24 325